• {{data.ParaBirimi}} : {{data.Satis}}

Uzmanlığa Geçiş Yapan Pratisyen Hekimlerin, Başka kadrolara Atanan Memurların ve Ünvan Değişikliği Yapan Memurların Maaş Farkları

Güncelleme Tarihi: 3/10/2024 5:25:17 PM

Uzmanlığa Geçiş Yapan Pratisyen Hekimler ile Kadrosu Değişen Memurların Maaş Farkı


2022-2023 Toplu Sözleşmesinin Görev Değişikliklerinde Aylığa Hak Kazanma başlıklı 49. Maddesinde;

MADDE 49 – “Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 'nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan “görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren” ibaresi, “görevine başladığı tarihten itibaren” şeklinde uygulanır.” denilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus toplu sözleşmenin yürürlük başlangıç tarihi 01 Ocak 2022 olduğundan söz konusu düzenleme bahsi geçen tarihten itibaren atanan memurlar için geçerli olacaktır. Bu düzenleme ile “takip eden aybaşı ifadesi” “görevine başladığı tarihten itibaren” şeklinde düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile memurlar üst göreve veya mali olarak daha iyi bir göreve atandıklarında göreve başladıkları tarihten itibaren maaş farklarını alacaktır.


Örneğin; Pratisyen Hekimlikten Uzmanlığa geçişi yapılarak naklen uzman tabip olarak atanan pratisyen tabipler, uzmanlık farklarını yeni görev yerlerinde göreve başladıkları tarih itibariyle alabilmektedir.


01.01.2022 tarihi itibariyle bu hakkın kazanıldığı göz önüne alınarak, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 34. Maddesi gereği “... İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.” denilmektedir. Bu kapsamda maaş farklarının zamanaşımına uğramadan ilgili kurumlardan talep edilmesi gerekmektedir.