• {{data.ParaBirimi}} : {{data.Satis}}

Rapor Alan Memur ve İşçilerin Hakem Hastaneye Gönderilmesi !

Güncelleme Tarihi: 11/19/2023 2:10:33 AM

Rapor Alan Memur Ve İşçilerin Hakem Hastaneye Gönderilmesi

Herkes gibi kamu çalışanları hastalanabilir ve sağlık raporu alabilir. Fakat her durumda olduğu gibi, burada da bu hakkını suiistimal etmek isteyecek personelin olabileceği mevzuat tarafından öngörülmüştür. Böyle bir durumda sağlık raporu nedeniyle raporun hakem hastaneye sevk edilmesi gündeme gelir. Peki, ama raporlar hangi durumlarda hakem hastaneye gönderilir? Çalışanlar hakem hastaneye nasıl gönderilir?


Çalışanların Hakem Hastaneye Gönderilmesi

Çalışanların hastaneye gönderilecek aşamaya gelmesi, aşağıdaki süreçlerin geride bırakıldığı anlamına gelir:

** Personel sağlık raporu almıştır.

** Raporunu kurumuna teslim etmiştir.

** Kurumun, çalışanın raporunun geçerliliği konusunda tereddütleri vardır.


Hakem Hastane Mevzuatı

Hiçbir kamu kurumunda işlemler idarecilerin keyfine göre yapılmaz ve belirlenmez. Hakem hastane kavramından ve çalışanların buraya gönderilmesinden bahsediyorsa, elbette bunun bir altyapısının olması gerekir. Nitekim Cumhurbaşkanı tarafından yürütülen Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te bu durum düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 7’nci maddesinin 7’nci fıkrasına göre; Hastalık raporlarının fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması halinde, memur hastalık izni kullanıyor sayılmakla birlikte Sağlık Bakanlığınca belirlenen ve memurun bulunduğu yere yakın bir hakem hastaneye sevk edilir ve sonucuna göre işlem yapılır. Hakem hastane sağlık kurulları bu nitelikteki başvuruları öncelikle sonuçlandırır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge ve eki hakem hastane listesi de konuyla ilgili diğer temel mevzuat metnidir.


Hakem Hastane Nedir?

Hakem hastane; düzenlenmiş bir istirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda bir tereddüt bulunması halinde, rapor alan kişinin sevk edildiği ve rapor hakkında nihai kararı veren hastanedir.


Hangi Durumlarda Raporlu Personel Hakem Hastaneye Sevk Edilir?

Memurun hakem hastaneye sevk edilmesi için yukarıda bahsedilen yönetmeliğe göre aranan tek şart “sağlık raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunması”dır. Soyut ve sübjektif olan bu ifadeye göre; idare memurun raporundan “şüphe” ettiği anda personelin hakem hastaneye sevkini isteyebilecektir. Bu şüphenin ve tereddüdün ne olması gerektiği ne yönetmelikte açıklanmış ne de başka bir yerde belirlenmiştir. O halde şöyle söyleyebiliriz: İdare, herhangi bir sağlık raporundan şüphe ettiği anda memuru hakem hastaneye gönderebilir.


Hakem Hastaneye Sevk Nasıl Yapılır?

Aslında bu sevk, bildiğimiz anlamda bir “sevk” değildir. Normalde sevk işlemlerini sağlık kuruluşları kendi aralarında yapar. Örneğin bir devlet hastanesi hastayı şehir hastanesine sevk eder. Bu durumdaki sevk, memurun bir yazı ekinde hakem hastaneye gönderilmesinden ibarettir.


Hakem Hastanenin Kararı Kesin Mi?

Memur, kurumu tarafından hakem hastaneye sevk edildiğinde, kurumca yapılan itiraz bu hastanenin sağlık kurulunca değerlendirilir. Hakem hastanenin sağlık kurulunun kararı KESİN’dir ve buna itiraz edilemez.


Memur Hakem Hastaneye Gitmezse Ne Olur?

Yönergenin 36’ncı maddesinde açık bir şekilde; hakem hastaneye sevk edilen kişinin sevk yazısı ile birlikte hakem hastaneye şahsen başvuracağı belirtilmiştir. Buradan anlaşılmaktadır ki; kurumu memura sevk yazısını tebliğ eder ve bunu tebellüğ eden memur, sevk yazısını yanına alarak hakem hastaneye şahsen gider.

Peki, ama memur hakem hastaneye gitmezse ne olur? Bu sorunun cevabı doğrudan mevcut olmamakla birlikte, memur hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin hükümleri çerçevesinde işlem yapılacağı açıktır. Nitekim bazı kamu kurumları yayımladıkları izin ve rapor genelgelerinde bu hususa değinmiştir. Örneğin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İzin Genelgesi’nin 8’nci maddesinde; hakem hastaneye gitmeyen personel hakkında disiplin hükümlerinin uygulanacağı ifade edilmiştir.


Hakem Hastaneye Gitmeyen Memur

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezaları beş tür olup hangi fiilin hangi cezaya neden olacağı ilgili maddelerde yazılmıştır. Ancak buradaki fiiller her zaman somut değildir ve bazı fiiller geniş kapsamlı olabilir. İşte memurun hakem hastaneye gitmemesi durumunda, karşılaşabileceği disiplin cezasını ancak yorumla tespit etmek mümkün olabilir. Ancak uygulanabilecek en doğru fiil; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/C-a maddesinde yer alan ve AYLIKTAN KESME cezasını gerektiren “Kasıtlı olarak, verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak” fiilidir.

Nitekim bir Danıştay kararında yüksek mahkeme, hakem hastaneye gitmeyen memura kurumunca verilen aylıktan kesme cezasını hukuka uygun bulmuştur (Danıştay 12. Daire, 2021/2572 K.):

“… İdare Mahkemesince, Danıştay Beşinci Dairesinin 21/11/2016 tarih ve E:2016/9984, K:2016/6569 sayılı bozma kararına uymak suretiyle verilen … tarih ve E:…, K:…sayılı kararla; sevk edildiği hakem hastanesine gitmemek suretiyle ”Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek” fiilini işlediği anlaşılan davacıya bu eyleminden dolayı verilen disiplin cezasında hukuka aykırılık bulunmadığı...”


Usulsüz Rapor Alan Memurun Cezası

Diyelim ki memur hakem hastaneye gitti ve hakem hastanenin sağlık kurulu, memura verilen sağlık raporunu fenne aykırı olduğu kararına vardı. Bu durumda memur hakkında hangi disiplin cezası uygulanır?

Bu sorunun cevabı net olmamakla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun fenne aykırı 2 raporu tespit edilen memuru hakkında UYARMA cezası uyguladığını ve bu cezayı Danıştay’ın onadığını söyleyebiliriz.


Usulsüz Rapor Alan İşçinin Cezası

Diyelim ki işçi hakem hastaneye gitti ve hakem hastanenin sağlık kurulu, işçiye verilen sağlık raporunu fenne aykırı olduğu kararına vardı. Bu durumda işçi hakkında hangi disiplin cezası uygulanır?

Bu durumda işçinin işe gitmediği günler için rapor gün süresi kadar günlük ücretinden kesinti yapılacağını, ayrıca usulsüz rapor alması nedeniyle, sırasıyla, İHTAR ve YEVMİYE KESME CEZASI ile tecziye edileceği disiplin hükümlerinin uygulanacağını söyleyebiliriz.


Raporu Usulsüz Olan Memurun Devamsızlık Durumu

Öyle ya; memur sağlık raporu almadığı için belki bir gün veya belki de 1 ay işe gelmedi. Sonra hakem hastane bu raporun fenne aykırı olduğuna hükmetti. Bu durumda memur, raporlu olduğu için işe gelemediği günlerde devamsız mı kabul edilecek?

Cevabınız evet ise, 20 gün ve üstünde rapor alan her memurun bu durumda memuriyetten çıkarılması gerekir; çünkü 657 sayılı Kanunu’nun 125/E-d maddesinde göre, özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün işe gelmeyen memurun devlet memurluğundan çıkarılması gerekir. Ancak böyle bir yaklaşım doğru olmayacaktır. Her ne kadar memurun raporu fenne aykırı bulunmuş da olsa, memurun işe gelmediği bu günlerde, bu fenne aykırılığı bilmesi beklenemez.


Hakem Hastane Listesi

Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin ekinde yer alan Ek 12’de hakem hastanelerin tamamı ve Ek 13’te de bölge hakem hastaneleri görülebilir.

Bunlardan ilk liste, esas olarak personelin sevk edileceği hastane olup eğer personel tartışma konusu raporu bu hastaneden alınmışsa, bu defa bölge hakem hastanesine ya da önceki hastaneyle aynı düzeyde bir başka hakem hastaneye (en yakın olanı) gidilmesi gerekir.

Örneğin memur Edirne ili Keşan ilçesinde aile hekiminden rapor almışsa, bu raporun hakem hastanesi Keşan Devlet Hastanesidir. Eğer bu memur sağlık raporunu zaten Keşan Devlet Hastanesinden almış olsaydı, bu defa hakem hastane, Edirne bölgesi hakem hastanelerinden bir başkası olacaktır.


Hakem Hastaneyi Kim Belirler?

Hakem hastane listesi ve bölge hakem hastane listesi Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olup personelin gönderileceği hakem hastanenin hangisi olduğunu, Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’nin 36’ncı maddesi doğrultusunda kamu kurumunun belirlemesi gerekir.